Prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych i opału

+48 67 216 31 37
kobex@vp.pl

64-980 Trzcianka
ul. Sikorskiego 75

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanej dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

PHU Kobex Biuro Rachunkowe Radosław Kołodziejczyk ul.Sikorskiego 75, 64-980 Trzcianka. E-mail: kobex@vp.pl tel. 67216 31 37

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zawartej umowy/obsługi o charakterze handlowym lub usługowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/lub przyjęciem zamówienia (art.6 ust.1 pkt b RODO)
 • wypełnienia ciążących obowiązków prawnych np. podatkowych,postępowań uprawnionych organów,reklamacji. (art.6 ust.1pkt c RODO)
 • prawnie uzasadnionego interesu firmy PHU KOBEX polegającego na udokumentowaniu realizacji transakcji, ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
 • archiwizacji (art.6 ust.1pkt f RODO)
 • tworzenia zestawień,analiz i statystyk obrotu i sprzedaży na potrzeby wewnętrzne(art.6 ust.1pkt f RODO)

3. Państwa dane zostały pozyskane zarówno od Państwa bezpośrednio jak i zostały nam przekazane przez osoby trzecie lub pozyskane z ogólnodostępnych baz danych,ewidencji i rejestrów. Dane zostały zgromadzone w ramach współpracy handlowej i usługowej. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania Pana/Pani lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

4. Przetwarzane dane:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, obraz monitoringu wizyjnego,
 • inne, zależne od procesu biznesowego np. numer dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu.
 • Dane dotyczą kontrahentów i potencjalnych kontrahentów, jak i ich pracowników oraz osób współpracujących.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek zawarcia umowy i dalszej współpracy.

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

 • upoważnieni pracownicy firmy PHU KOBEX
 • podmioty świadczące usługi na rzecz PHU Kobex i dostawcy towarów w celach niezbędnych do wykonania zawartej umowy.
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychKlauzula informacyjna - Monitoring wizyjny

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/RODO/ informuję, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu i danych przez niego zarejestrowanych jest: PHU KOBEX Radosław Kołodziejczyk ul.Sikorskiego 75 64-980 Trzcianka

2. Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez ares e-mail: brrk@arcan.com.pl lub korespondencyjnie na adres: PHU KOBEX ul.Sikorskiego 75 64-980 Trzcianka

3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie hurtowni oraz ochrony mienia a także dokumentowania zdarzeń na podstawie art.6 ust.1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny hurtowni, magazyn oraz salę sprzedaży. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz./bez dźwięku/.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres od 45 do 60 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są usuwane poprzez nadpisywanie.

7. Każdemu ,kogo dotyczą dane zarejestrowane przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art.15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art.18 RODO.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.